บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 

บริการยืม-คืน
นักศึกษาปริญญาตรี 10 เล่ม 15 วัน
นักศึกษาปริญญาโท/แพทย์ประจำบ้าน 15 เล่ม 30 วัน
อาจารย์/แพทย์ 30 เล่ม 45 วัน
พยาบาล/บุคลากร 20 เล่ม 45 วัน

บุคคลภายนอกสามารถยืมถ่ายสำเนาได้กรณีเดียว 

บริการการยืมต่อ & Line Official


สามารถยืมต่อได้ 3 ครั้ง (ครั้งนึงจะเพิ่มตามสิทธิที่ได้รับ เช่น นักศึกษาปริญญาตรียืมได้ 15 วัน ก็จะเพิ่มไป 15 วันโดยไม่นับรวมวันคือที่เราเหลือในรอบแรก) โดยหนังสือที่ต้องการยืมต่อต้องไม่เลยกำหนดส่งและต้องไม่มีค่าปรับค้างชำระ ทำได้เฉพาะภายในระยะเวลาก่อนวันคืนเท่านั้น ยืมต่อผ่าน PC คลิก

ค่าปรับ              
5 บาท/เล่ม/วัน

บริการการแจ้งเตือนกำหนดส่งหนังสือทาง e-mail
สมาชิกจะได้รับแจ้งเตือนทาง e-mail ก่อนถึงกำหนดส่งคืน 3 วัน และก่อนวันคืน 1 วันอีก 1 ครั้ง


บริการ Line Official
เป็นบริการใหม่จากห้องสมุดที่จะช่วยให้ผู้ใช้ยืมหนังสือต่อ เช็คค่าปรับ ดูประวัติการยืมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพียงแค่เพิ่มเพื่อนพร้อมล็อกอินครั้งเดียวเท่านั้น เพิ่มเพื่อนเลย คลิก!
(Line Official เป็นฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในการยืมหนังสือต่ออีกช่องทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสนทนากับแอดมินหรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้)

บริการ Search Navamindradhiraj Discovery Service
บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทุกประเภทรวมอยู่ในคลิกเดียว (หนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ และวิทยานิพนธ์) ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สะดวกเพียงแค่คลิกเดียวและยังรวมไปถึงบริการยืมระหว่างห้องสมุดในกลุ่ม TU-THAIPUL บริการ Inter library loan และบริการ THAIPUL Consortium-ILL ด้วย 
บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ สามารถเข้าใช้งานในแต่ละฐานข้อมูลได้ตามความสนใจ โดยมีการแบ่งประเภทการใช้งานจากกลุ่มของเอกสาร อาทิ e-book databases, e-journal databases, evidence based medicine databases, bibliography databases, free databases และวารสารวิชาการภาษาไทย 
บริการสืบค้นสารสนเทศ Koha
บริการสืบค้นข้อมูล หนังสือ ตำรา วารสาร และวิทยานิพนธ์ที่อยู่ภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  คลิก
บริการเครื่องมือช่วยการวิจัย (Research tools)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีเครื่องมือช่วยในการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน สามารถช่วยให้นักวิจัย อาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรที่ต้องการทำงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ทันสมัยพร้อมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการทำวิจัย
บริการ OpenAthens
การใช้งานฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับผ่านระบบ OpenAthens
ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งาน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

บริการฝึกอบรมการใช้งาน


ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีบริการฝึกอบรมการใช้งานให้แก่นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกหลักสูตร อาจารย์ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรตลอดปีการศึกษา และนอกจากนี้ยังมีบริการอบรมแบบเฉพาะกลุ่มย่อยหรืออบรมแบบ 1 ต่อ 1 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ nmu_library@nmu.ac.th

บริการ NMU Full-Text Finder
บริการขอข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็ม ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดให้ผู้ใช้สามารถขอช่วยค้นคว้าบทความฉบับเต็มได้ แบบฟอร์ม ให้บริการเฉพาะอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเท่านั้น
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าแบบออนไลน์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งข้อคำถามผ่านทาง e-mail : nmu_library@nmu.ac.th หรือ ผ่านทางแชท facebookfanpage