บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 

บริการยืม-คืน
นักศึกษาปริญญาตรี 7 เล่ม 10 วัน
นักศึกษาปริญญาโท 10 เล่ม 15 วัน
อาจารย์/แพทย์ 20 เล่ม 30 วัน
พยาบาล/บุคลากร 15 เล่ม 30 วัน

บุคคลภายนอกสามารถยืมถ่ายสำเนาได้กรณีเดียว 

บริการการยืมต่อ 


สามารถยืมต่อได้ 3 ครั้ง โดยหนังสือที่ต้องการยืมต่อต้องไม่เลยกำหนดส่งและต้องไม่มีค่าปรับค้างชำระ คลิก

ค่าปรับ              
5 บาท/เล่ม/วัน

บริการการแจ้งเตือนกำหนดส่งหนังสือทาง e-mail
สมาชิกจะได้รับแจ้งเตือนทาง e-mail ก่อนถึงกำหนดส่งคืน 3 วัน

บริการ Search Navamindradhiraj Discovery Service
บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทุกประเภทรวมอยู่ในคลิกเดียว (หนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ และวิทยานิพนธ์) ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สะดวกเพียงแค่คลิกเดียวและยังรวมไปถึงบริการยืมระหว่างห้องสมุดในกลุ่ม TU-THAIPUL บริการ Inter library loan และบริการ THAIPUL Consortium-ILL ด้วย 
บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ สามารถเข้าใช้งานในแต่ละฐานข้อมูลได้ตามความสนใจ โดยมีการแบ่งประเภทการใช้งานจากกลุ่มของเอกสาร อาทิ e-book databases, e-journal databases, evidence based medicine databases, bibliography databases, free databases และวารสารวิชาการภาษาไทย 
บริการสืบค้นสารสนเทศ Koha
บริการสืบค้นข้อมูล หนังสือ ตำรา วารสาร และวิทยานิพนธ์ที่อยู่ภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  คลิก
บริการเครื่องมือช่วยการวิจัย (Research tools)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีเครื่องมือช่วยในการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน สามารถช่วยให้นักวิจัย อาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรที่ต้องการทำงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ทันสมัยพร้อมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการทำวิจัย
บริการ OpenAthens
การใช้งานฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับผ่านระบบ OpenAthens
ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งาน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

บริการฝึกอบรมการใช้งาน


ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีบริการฝึกอบรมการใช้งานให้แก่นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกหลักสูตร อาจารย์ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรตลอดปีการศึกษา และนอกจากนี้ยังมีบริการอบรมแบบเฉพาะกลุ่มย่อยหรืออบรมแบบ 1 ต่อ 1 สามารถแจ้งความประสงค์และติดตามกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ 

บริการ NMU Full-Text Finder
บริการขอข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็ม ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดให้ผู้ใช้สามารถขอช่วยค้นคว้าบทความฉบับเต็มได้ แบบฟอร์ม ให้บริการเฉพาะอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเท่านั้น
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าแบบออนไลน์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งข้อคำถามผ่านทาง e-mail : nmu_library@nmu.ac.th หรือ ผ่านทางแชท facebookfanpag