บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด กลุ่ม EDS-THAIPUL

บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด กลุ่ม EDS-THAIPUL

ห้องสมุดสมาชิก 15 แห่ง : หอสมุดแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) มหาวิทยาลัยสยาม, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม, หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หอสมุดกลาง), สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยห้องสมุดสมาชิก
ทรัพยากรที่ให้บริการ: ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์/อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
จำนวนสิ่งพิมพ์ที่ให้ยืม: ไม่เกิน 3 เล่ม/คน/ครั้ง
ระยะเวลาการยืมตัวเล่ม: 3 สัปดาห์ (สามารถ renew ได้ 1 ครั้ง แจ้งก่อน 1 สัปดาห์)
ระยะเวลาในการดำเนินการ: ภายใน 10 วันทำการ นับจากได้รับคำขอ
วิธีการจัดส่ง: ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จัดส่งทาง E-Mail, ตัวเล่มจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
การชำรุด/สูญหาย: ให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศ
การสูญหายระหว่างการขนส่ง: ห้องสมุดที่ส่งเอกสารเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าบริการ: ทุกที่ไม่มีค่าใช้บริการ ยกเว้นมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
- ทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีค่าดำเนินการ 100 บาทต่อครั้งและค่าไปรษณีย์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คิดค่าบริการบทความละ 50 บาท
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกคิดค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ตามจริง

คู่มือการใช้งาน Click (ใช้อีเมล @nmu.ac.th ในการเปิด)


บริการยืมระหว่างห้องสมุด SWU & NMU

บริการยืมระหว่างห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ตกลงร่วมกันที่จะจัดบริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยผู้ใช้บริการของห้องสมุดทั้ง 2 แห่งสามารถขอยืมหนังสือ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ เอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่มีให้บริการในอีกห้องสมุดหนึ่งได้ หรือขอถ่ายเอกสาร ไฟล์บทความวารสารจากอีกห้องสมุดหนึ่งได้เช่นกัน ซึ่งวิธีการขอใช้บริการนั้นสามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 

1.กรณีเดินทางไปติดต่อขอยืมด้วยตนเอง*** (เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ของดบริการติดต่อขอยืมด้วยตนเองชั่วคราว)
           อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ต้องการเดินทางไปยืมหนังสือที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยตนเอง ให้ติดต่อที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ชั้น 3 หรือทาง e:mail nmu_library@nmu.ac.th เพื่อขอแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด

2.กรณีที่ต้องการให้บรรณารักษ์ดำเนินการให้
           อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ต้องการให้บรรณารักษ์ยืมหนังสือจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ ต้องติดต่อที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ชั้น 3 หรือทาง e:mail nmu_library@nmu.ac.th ทั้งนี้ สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ที่ https://lib.swu.ac.th/  
          เมื่อได้บทความ หรือหนังสือที่ต้องแล้ว ส่งคำขอได้ที่นี้ คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์การขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านเจ้าหน้าที่ SWU & NMU

           สิทธิ์การขอยืมระหว่างห้องสมุด
           - นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ยืมได้ไม่เกิน 2 เล่มต่อครั้ง
           - อาจารย์ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ยืมได้ไม่เกิน 3 เล่มต่อครั้ง

            เงื่อนไขในการขอใช้บริการโดยบรรณารักษ์ดำเนินการให้ มีดังนี้
            1. ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าดำเนินการทั้งหมด (ค่าบริการและค่าส่งไปรษณีย์)
            2. ระยะเวลาของการดำเนินการยืม จะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ หรือขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินงานของห้องสมุดนั้น ๆ


เครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย

เครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย

ห้องสมุดทางการพยาบาลสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม จำนวน 7 แห่ง ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ห้องสมุดที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด จำนวน 30 แห่ง ห้องสมุดที่สังกัดกระทรวงกลาโหม ห้องสมุดสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช