EndNote

 
 
**สำหรับบุคลากรและนักศึกษาสามารถส่งคำขอมาได้ที่ nmu_library@nmu.ac.th**
ขอสงวนสิทธิ์ตอบกลับเฉพาะผู้ที่ส่งคำขอด้วยเมล์@nmu.ac.th เท่านั้น 
 

โปรแกรมสำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม ใช้ในการสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม
หรือรายการอ้างอิงจาก ฐานข้อมูลออนไลน์หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด
สามารถทำการ Import รายการอ้างอิงได้โดยตรง เพื่อนำมาจัดการในส่วนของรายการบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงในตัวเล่มวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย

 

 


อักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น
พัฒนาโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ลงนามทำข้อตกลงเพื่อใช้อักขราวิสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว  
วิธีการใช้งานโปรดใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย @nmu.ac.th เท่านั้น 
ระบบอักขราวิสุทธิ์ ไม่รองรับการใช้งานกับอีเมลอื่น ๆ เช่น @gmail.com, @hotmail.com หรือ @yahoo.com เป็นต้น คู่มือการใช้งาน
 

 


ระบบตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)

ระบบตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการกระทำ
อันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น
โปรดใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย @nmu.ac.th เท่านั้น 

คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ