EndNote 21 (โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม)

**สำหรับบุคลากรและนักศึกษา สามารถกรอกแบบฟอร์มขอโปรแกรมได้ที่นี่**
แบบฟอร์มขอใช้โปรแกรม Click เลย!

ต้องใช้อีเมล @nmu.ac.th ในการกรอกแบบฟอร์ม 
 
โปรแกรมสำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม ใช้ในการสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม
หรือรายการอ้างอิงจาก ฐานข้อมูลออนไลน์หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด สามารถทำการ Import รายการอ้างอิงได้โดยตรง
เพื่อนำมาจัดการในส่วนของรายการบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงในตัวเล่มวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย

turnitin

เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักวิจัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบงานวิจัยต้นฉบับของตนเองว่ามีแนวโน้ม
ที่จะลอกเลียน หรือซ้ำซ้อนกับงานวิจัยของผู้อื่นหรือไม่  โดยการเปรียบเทียบข้อมูลในเอกสารแบบคำต่อคำ (word by word)
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งแสดงผลรายงานต้นฉบับ (Originality Report) ชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสีและระดับ
เปอร์เซ็นต์ความคล้ายกันของเอกสาร (Similarity Index)   โปรดใช้ mail@nmu.ac.th ในการลงทะเบียน
เริ่มใช้งานวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
 
 

อักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น
พัฒนาโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ลงนามทำข้อตกลงเพื่อใช้อักขราวิสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว  
วิธีการใช้งานโปรดใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย @nmu.ac.th เท่านั้น 
ระบบอักขราวิสุทธิ์ ไม่รองรับการใช้งานกับอีเมลอื่น ๆ เช่น @gmail.com, @hotmail.com หรือ @yahoo.com เป็นต้น คู่มือการใช้งาน

บริการตรวจสอบคุณภาพวารสาร

ห้องสมุดมีบริการตรวจสอบคุณภาพของวารสารจากฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ สำหรับอาจารย์และนักวิจัยทุกท่านในมหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อขอใช้บริการ (โปรดใช้อีเมล @nmu.ac.th ในการลงทะเบียน)