ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบการเข้าใช้งานบริการของห้องสมุดฯ นอกเครือข่ายจากเดิมผ่านระบบ
Virtual Private Network หรือ VPN มาเป็นการเข้าใช้งานผ่านระบบ OpenAthens Authenticationเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชให้ใช้งานการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น

***โดยการเข้าใช้งานผ่านระบบระบบ OpenAthens Authentication จะเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565
และการเข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่าย Internet  WIFI ของมหาวิทยาลัย และการเข้าใช้งานผ่าน VPN
จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 และระบบ VPN จะไม่สามารถเข้าถึงบริการสืบค้นต่างๆ ของห้องสมุดฯได้อีก *** 


ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานคือนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดังนี้
1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
2. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
4. วิทยาลัยพัฒนามหานคร
5. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
6. หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

***คู่มือการใช้งาน OpenAthens ***