Virtual Private Network


การใช้งานฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับนอกเครือข่าย สามารถใช้งานได้ผ่านระบบ Virtual Private Network หรือ VPN 
ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานคือนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดังนี้

1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
2. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
4. วิทยาลัยพัฒนามหานคร
5. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
6. หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


โปรแกรมสำหรับติดตั้ง
1. สำหรับ Windows
2. สำหรับ MAC
3. สำหรับ Iphone/Ipad
4. สำหรับ Android
คู่มือการใช้งานสำหรับทุกระบบ

**สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย**
username: ใช้ username ของ NMU wifi หรือตามที่ได้รับ 
password: ใช้ password ของ NMU wifi หรือตามที่ได้รับ