NMUlogo Search NMU Discovery Service
Search

Databases

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางด้านการแพทย์และเภสัชกร ประกอบไปด้วยหนังสือทางด้านการแพทย์ฉบับเต็ม วารสารและMultimedia  ฐานข้อมูลยา Guideline ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านการแพทย์ วิธีใช้

ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุม เนื้อหาสาขาวิชาทางด้านการพยาบาล และเภสัชกร วิธีใช้

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการพยาบาลและสหเวชสาสตร์ รวบรวมข้อมูลจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)ในรูป PDF file หรือ HTML จากวารสารมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง รวมทั้งวิทยานิพนธ์ทางด้านพยาบาลศาสตร์ มากกว่า 12,000 รายการ ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 จนถึงปัจจุบัน วิธีใช้

เป็นเครื่องมืออ้างอิงที่ออกแบบมาได้อย่างครอบคลุมที่สุด เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา  เหมาะสำหรับอาจารย์ พยาบาล  นักศึกษาพยาบาล 

ฐานข้อมูล EBSCOhost เป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่ประกอบไปด้วย
1.ฐานข้อมูล CINAHL complete ให้ข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์และสาขาสหเวชศาสตร์
2.ฐานข้อมูล MEDLINE complete ให้ข้อมูลทางการแพทย์ พยาบาล ทันตกรรม ระบบการดูแลสุขภาพศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์
3.ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมทุกสาขา
วิธีใช้

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านทางกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งจะสำรวจลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายมนุษย์จากมุมมองที่ต่างกัน เพื่อช่วยให้เข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติของกายวิภาคศาสตร์ 

Evidence base medicine

ฐานข้อมูลบทวิเคราะห์ทางการแพทย์ ที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เป็น summaries of the primary evidence ใช้ง่าย ทันสมัย นิยมใช้ทั่วโลก เหมาะสำหรับแพทย์ใช้ประกอบทางเวชปฏิบัติ  (ไม่สามารถใช้งานผ่านระบบ VPN) วิธีใช้

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับสูงสุด (Systematic Reviews) เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน วิธีใช้

แหล่งข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ในการวินิจฉัย รักษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อมากกว่า 350 ชนิดจากทั่วโลก และเป็นเครื่องมือวินิจฉัยโรคออนไลน์สำหรับผู้ที่ฝึกโรคติดเชื้อสาธารณสุขสุขภาพโลกและการดูแลขั้นพื้นฐาน 

Bibliography

เครื่องมือค้นหาฐานข้อมูลตัวหนึ่งซึ่งเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ โดยมีชื่อบทความมากกว่า 20,000 เรื่องจากสำนักพิมพ์ 5,000 แห่ง ที่เน้นในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการ การแพทย์

E-Books

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติทางกายภาพบำบัดและกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 50 เล่ม ทั้งทางด้าน Basic Science และ Clinical Sciences

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 50 เล่ม ทางด้าน Basic Science และ Clinical Sciences วิธีใช้

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิธีใช้

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากEBSCOhost มีจำนวนมากกว่า 600 เล่ม วิธีใช้

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill (จำนวนรวมมากว่า 600 เล่ม) ครอบคลุมทางด้านการแพทย์ พยาบาล ภาษาศาสตร์ วิธีใช้

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์มากกว่า 150 สำนักพิมพ์ ครอบคลุมสถาบันทางการศึกษา และสำนักพิมพ์เฉพาะด้าน วิธีใช้

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons รายชื่อหนังสือที่มหาวิทยาลัยฯ ซื้อจำนวน 30 เล่ม วิธีใช้

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ oxford วิธีใช้

E-journal

วารสารทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ค้นคว้าวิจัยได้พบกับแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical science) และการฝึกปฏิบัติการทางคลินิก (Clinical practice) วิธีใช้

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุด มาจากประเทศอังกฤษ  เป็นวารสารวิทยาศาสตร์แบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) ที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดชื่อหนึ่งของสำนักพิมพ์ Nature Publishing Group ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร วิธีใช้

Free Databases

ฐานข้อมูลบทความวารสารทางการแพทย์ จำนวน 66,274 ชื่อเรื่อง จากวารสาร 630 ชื่อเรื่อง สามารถสืบค้นได้ฟรี ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) ตรวจสอบค่า Impact Factor ได้

ฐานข้อมูลทางด้านวารสาร มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์

 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออาหารเสริม ค้นหาความหมายของคำ ดูวิดีโอทางการแพทย์หรือภาพประกอบ สามารถเชื่อมโยงไปยังการวิจัยทางการแพทย์ หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหรือเงื่อนไข

ข้อมูลสำหรับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกโดยนำเสนอข่าวทางการแพทย์ล่าสุดและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลเกี่ยวกับยาและโรคที่สำคัญ และการศึกษาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและ CME

ฐานข้อมูล EBSCO Open Dissertations™  ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ กว่า 500,000 รายการ จาก  25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

 CUIR “Open to Public. Open to All.สามารถใช้บริการและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการฉบับเต็ม (Fulltext) และอื่นๆ ในคลังปัญญาจุฬาฯ ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือ Log in อีกต่อไป

 ThaiLIS ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

วารสารวิชาการภาษาไทย

Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย รวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และข้อมูลการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย รวมทั้งรายงานดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารวิชาการไทย ทั้งวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) เท่านั้น

วารสารเกื้อการุณย์ จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลการวิจัยทางการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษา การวิจัยและการบริการทางการพยาบาล 

วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง วารสารการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย และบทความวิชาการทางการแพทย์  รวมทั้งผลงานวิชาการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วชิรสารการพยาบาล ให้ข้อมูลบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความพิเศษ และปกิณกะ 

 

Copyright © 2021 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
JSN Dome is designed by JoomlaShine.com