NMUlogo Search Navamindradhiraj Discovery Service
Search

E-Books Databases

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 50 เล่ม ทั้งทางด้าน Basic Science และ Clinical Sciences

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 50 เล่ม ทางด้าน Basic Science และ Clinical Sciences 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลรวมทั้งคำแนะนำด้านคลินิกการปฏิบัติตามหลักฐาน คู่มือการใช้งาน คู่มือปฏิบัติ  ครอบคลุมสาขาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์มากกว่า 150 สำนักพิมพ์ ครอบคลุมสถาบันทางการศึกษา และสำนักพิมพ์เฉพาะด้าน 

Unbound ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ข้อมูลด้านการแพทย์ โดยที่ผู้ใช้สามารถใช้ผ่าน Smart Phone ได้ทุกระบบ 

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและคำถามมากกว่า 11,000 เรื่องที่ครอบคลุมสาขาวิชาและระบบอวัยวะทั้งหมดที่รวมอยู่ใน USMLE ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 CK และขั้นตอนที่ 3 USMLE Easy และคำถามความรู้ทั่วไปกว่า 1,100 คำถาม เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมช่วยให้เข้าใจแนวคิดได้ง่ายขึ้น

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการพยาบาล 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการพยาบาล การศึกษาและสังคม 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านภาษา 

E-journal Database

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์และการสาธารณสุขสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาลสหเวชศาสตร์ 

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางด้านการแพทย์และเภสัชกร ประกอบไปด้วยหนังสือทางด้านการแพทย์ฉบับเต็ม วารสารและMultimedia  ฐานข้อมูลยา Guideline ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านการแพทย์และสาขาอื่นๆ 

วารสารการแพทย์ ของสมาคมการแพทย์อเมริกัน (American Medical Association) มีเนื้อหาเกี่ยวกับทุก ๆ ด้านของชีวเวชหรือวิทยาศาสตร์ เนื้อหาหลักเป็นงานวิจัยดั้งเดิมหรืองานปริทัศน์ หรือการทบทวนวรรณกรรม

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาแพทยศาสตร์ของสำนักพิมพ์ Nature Publishing Group ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร 

วารสารทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ค้นคว้าวิจัยได้พบกับแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical science) และการฝึกปฏิบัติการทางคลินิก (Clinical practice)

ฐานข้อมูลสุขภาพพยาบาลครบถ้วนสำหรับนักศึกษาอาจารย์ผู้สอนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางคลินิกหรือการจัดหาเนื้อหามัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติได้

Evidence base medicine Database

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับสูงสุด (Systematic Reviews) เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน  

ฐานข้อมูลทาง EBM ที่ได้รับการจัดไว้เป็นประเภท summaries of the primary evidence ที่ใช้ง่าย ทันสมัย มีการปรับข้อมูลรวดเร็ว น่าเชื่อถือ เป็นที่นิยมใช้ทั่วโลก เป็นที่ยอมรับว่าเป็นฐานข้อมูลที่ดีทาง EBM บทความมีลักษณะเป็นการ review เชิงลึก เหมาะสำหรับแพทย์ใช้ประกอบทางเวชปฏิบัติ 

Bibliography Databases

เครื่องมือค้นหาฐานข้อมูลตัวหนึ่งซึ่งเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MEDLINE ซึ่งประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง บทคัดย่อ และบทความตัวเต็มทางวิทยาศาสตร์และชีวเวชศาสตร์

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ โดยมีชื่อบทความมากกว่า 20,000 เรื่องจากสำนักพิมพ์ 5,000 แห่ง ที่เน้นในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการ การแพทย์

Free Databases

ฐานข้อมูลบทความวารสารทางการแพทย์ จำนวน 66,274 ชื่อเรื่อง จากวารสาร 630 ชื่อเรื่อง สามารถสืบค้นได้ฟรี ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) ตรวจสอบค่า Impact Factor ได้

ฐานข้อมูลทางด้านวารสาร มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์

 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออาหารเสริม ค้นหาความหมายของคำ ดูวิดีโอทางการแพทย์หรือภาพประกอบ สามารถเชื่อมโยงไปยังการวิจัยทางการแพทย์ หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหรือเงื่อนไข

ข้อมูลสำหรับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกโดยนำเสนอข่าวทางการแพทย์ล่าสุดและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลเกี่ยวกับยาและโรคที่สำคัญ และการศึกษาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและ CME

วารสารวิชาการภาษาไทย

Thai Journals Online (ThaiJO) ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย รวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และข้อมูลการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย รวมทั้งรายงานดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารวิชาการไทย ทั้งวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) เท่านั้น

วารสารเกื้อการุณย์ (TCI กลุ่มที่ 1) จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลการวิจัยทางการพยาบาล รวมทั้งศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษา การวิจัยและการบริการทางการพยาบาล 

วชิรสารการพยาบาล ให้ข้อมูลบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความพิเศษ และปกิณกะ 

วารสารการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย และบทความวิชาการทางการแพทย์  รวมทั้งผลงานวิชาการด้านแพทยศาตร์ศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com